Inicio

Saldos de bolsa de horas?

 

bolsa de horas

 

 

ESCRITO REMITIDO A DIRECCIÓN DA EMPRESA O PASADO DIA 12 DE XANEIRO

Asunto:  Información Saldos Bolsa de Horas

 • No artigo 16 “XORNADA LABORAL” do Convenio Colectivo en vigor, se di: “Así mismo se establece el cómputo plurianual de la jornada, denominado “Bolsa de horas”, cuyo desarrollo se recoge en documento al efecto.”
 • No punto 2.4. do Acordo de Bolsa de Horas en vigor no Centro de Vigo (documento al efecto), asinado no 2013, se di: Al final del año se pondrá en conocimiento del Comité de Empresa el estado general de la Bolsa y, a cada trabajador/a, su situación individual respecto a las horas de las que es acreedor o deudor”.
 • Estamos xa no mes de xaneiro de 2017,día 12, e nin os traballadores/as nin o Comité foi informado, tal e como recolle o acordo antes citado, do estado da Bolsa.
 • No punto 5.9.a do referido Acordo de Bolsa de Horas, se di: “No obstante lo anterior, la prestación de actividad en Sabado por los trabajadores/as cuyo saldo individual de Bolsa plurianual exceda de 10 días en negativo, tendra caracter obligatorio...”. 
 • O feito de que os/as traballadores/as non sexan coñecedores do seu saldo individual actualizado, implica, o noso xuízo, unha indefensión e un abuso empresarial contra os que sexan “deudores” de mais de dez días.
 • Xa que no mes de xaneiro os sábados 14, 21 e 28 van ser laborais, con carácter de xornada extraordinaria, e polo tanto voluntario, agás para, ditos traballadores/as “deudores” que en base o acordo antes referenciado están obrigados a traballar esa sexta xornada.
 • No ano 2016, a dirección da Empresa fixo caso omiso das súa obrigas neste tema

SOLICITAMOS:

 1. Que se cumpra cos compromisos adquiridos e asinados entre a Dirección da Empresa e a Representación Social.
 2. Que namentres non se informe aos traballadores/as do seu saldo real e actualizado , os sábados non teñan carácter de obrigatorios.

NON, ao Plan de formación 2017

 

Resultado de imagen de plan formacion 2017

 

Na nosa nómina descóntannos mensualmente cartos que recada o estado, para despois subvencionar actividades formativas. E dicir pagamos nós parte delas.

O Real decreto recolle que a formación ten dúas vías, formar para o posto que desenrolas, e formar para adquirir competencias para ascender na vida laboral e profesional.

Non podemos negar que unha parte tamén dos cartos que se dedican a formación teñen a obriga de poñelos as empresas. E de onde saca eses cartos?. Do beneficio obtido do rendemento que lle saca aos traballadores/as (do suor). Nin o Director nin os Cadros directivos nin as empresas poñen cartos dos seus petos.

A CUT DEFENDE A FORMACION EN HORAS DE TRABALLO como parte do desenrolo persoal e de competencias. Para desenrolar unha sociedade cada vez mais tecnolóxica precisamos cualificación i evolución continua na formación. Din que imos ser a fabrica 4.0 pero quérena levar adiante con traballadores/as baratos, mal formados, e mal retribuídos. Queren facer de nos unha man de obra barata e pouco cualificada para seguir a rebaixarnos os salarios e que estes dependan, cada vez mais, de factores externos a man de obra directa. Con obreiros/as formados/as temos futuro e traballo.

A CUT DEFENDE UNHA FORMACIÓN  DE CALIDADE PARA O COLECTIVO DE OPERARIOS/AS. As horas de formación invértense en adestrar o pensamento dos operarios/as, en convencelos de que fagan máis de aquilo polo que lle pagan, facéndoos participes do traballo pero non do beneficio da empresa. Non serven para  formar con calidade nin para adquirir competencias profesionais que sirvan para ascender a outro grupo profesional e desenrolarse activamente.

O seguimento anual do plan de formación levase exclusivamente nunha comisión opaca, como lle gusta a empresa e aos asinantes do convenio. Sen embargo para a aprobación do plan e desembolso das subvencións do estado, é preciso un informe favorable da maioría Comité de Empresa. A empresa entrega unha mínima parte da documentación dese plan, algunha dela en francés, pero o mais grave para nós e que non leva aparellada unha mínima memoria económica xustificativa pasada ou futura, de onde foron investidos os cartos, quen foi a cada curso, canto se gastou en  cada un deles, etc. Queda moi bonito amosar unha gráfica de un quesiño onde o menor porcentaxe da formación foi para cadros, técnicos e enxeñeiros, onde ocultan que esa porción é a que se levou a parte máis importante do gasto.

Para que vai dar a empresa información e xustificar en que inviste os cartos da formación, cando ano tras outro ségueselle a dar o visto bo pola maioría do Comité!!!.

A Formación ou a falta dela condiciona o salario e o posto no que se traballa. Polo tanto coa formación ou coa falta dela discriminase. SI!!!, DISCRIMANASE. Como acontece cos profesionais que no seu día foron desprofesionalizados. Un acordo que expresamente consta  daríaselles formación continua anual para que regresasen a postos profesionais ou cando menos estivesen  actualizadas as súas competencias. Acordo que non se cumpre.

A CUT votou en contra do plan proposto pola empresa para este vindeiro ano 2017, sendo aprobado finalmente por maioría do Comité co voto favorable das centrais (SIT, UGT, CC.OO).

" Os primos" da Variable

peaxe

UGT respaldada por CCOO propuxeron que a nova paga se lle aplicase so aos asinantes, excluindo ao resto. A CUT apoiaria esta proposta sempre e cando " OS RECORTES" do ano 14 se lle aplicasen tamen so aos asinantes.

( Nota repartida hoxe en fábrica)

No día de hoxe, tal e como estaba previsto, foi subscrito o novo acordo de prima variable, asinado pola maioría das seccións sindicais que forman parte do comité, (SIT, UGT, CC.OO).

A Sección Sindical da CUT reunida en asemblea de afiliados/as, por “UNANIMIDADE”, decidimos non darlle o visto bo a este acordo, polos motivos que xa foron expostos publicamente.

Non compartimos que a Dirección queira cobrar comisión sobre o que aporte o grupo a cada traballador/a, polos beneficios obtidos. En Francia segundo nos consta, non lle van a cobrar esa “peaxe”, e veremos que sucede en Madrid. Calquera día, do desconto que o grupo aplica @s traballadores/as cando mercan un vehículo, quererán tamén cobrarnos.

No global representa un incremento na paga, pero non en igualdade de condicións que os resto dos centros e traballadores/as do grupo. Haber cando @s traballadores/as de Vigo perdemos os complexos, e deixamos de aceptar migallas, para loitar polo que nos pertence. Non esquezamos que somos os que mais aportamos os resultados financeiros do grupo.

Grazas o desconto dos 144 € do noso complemento individual, da desaparición do complemento de xubilación e da Prima de sustitución, a Dirección consigue mais dun millón de euros o ano. Para que iran destinados ditos cartos?, igual para subvencionar os despedimentos do ERE, ou meter mais robots colaboradores para eliminar postos de traballo, ou para repartir entre os directivos de Vigo.

Para rematar nesta ultima xuntanza, nunca deixaran de sorprendernos: UGT fixo unha ultima consideración, que foi rapidamente apoiada por CC.OO, ó respecto de que este novo acordo, puidera ser de adscrición voluntaria, para quer os “díscolos”, non se nos aplicara o mesmo. Dende a CUT estariamos dispostas a apoiar esta proposta, de non aplicación do acordado os non asinantes, sempre e cando sexa extensible a tódolos recortes e perda de dereitos que a GRAN COALICIÓN asina.

Os asinantes xa conseguiron que os sábados obrigatorios non lles afecten os Secretarios Xerais das Seccións Sindicais, ou sexa a eles mesmos, igual tamén acadan que os recortes non afecten os que non os respaldamos coa nosa sinatura. Se os asinantes conseguiron subir de nivel en apenas seis meses trala sinatura do anterior convenio, que non poderán acadar.

A zanahoria vai ser mais grande

A mesma empresa e os asinantes do convenio, que durante a negociación do mesmo dicían que non se podía tocar os recortes do 2014, nin os mecanismos de flexibilidade, non teñen problema apenas un ano despois da súa sinatura en modifícalo todo. SEMPRE QUE A DIRECCIÓN SEXA A QUE O PRECISE. Onde hai capitán...

Antes de marchar de vacacións de Nadal, a Dirección quere modificar o prima variable. Algúns queren vender que é unha mellora para os/as traballadores/as, pero son os mesmos que ratificaron os graves recortes do 2014, recortes que soamente no referente o complemento de presenza representaron unha perda de 513€ o ano por traballador/a. Se falamos dos traballadores/as da quenda de noite ou de lacas, a perda foi de varios miles de euros.

 nota 15 decembro Página 1

nota 15 decembro Página 2

Calendario 2017, proposta da CUT

ASUNTO: Calendario laboral 2017. iva 2017

Vigo, a 12 de decembro de 2016

O respecto do calendario que nos presentou a empresa e pretende levar a cabo para o vindeiro ano 2017, queremos facerlle chegar as seguintes consideracións, ou aportacións ó mesmo.

1 º. A empresa argumenta que o arranque despois do período do nadal non pode ser viable o primeiro día laboral, (2 de xaneiro), por motivos de aprovisionarnento de pezas, neste caso derivados de Francia. Un argumento que cando menos a CUT non nos parece razoable, ou de peso, mais ben o noso entender parécenos unha escusa, e casos ternos dabondo para argumentar en contra que ese nunca foi un impedimento para traballar neste centro.

Pero aínda aceptando o seu argumento, e co animo de construír, propoñemos en vez de comezar a actividade laboral o día 3 de xaneiro a quenda de noite no sistema 1 como expuxeron na presentación do calendario, que sexa o mesmo día pero a quenda A as 14h nos dous sistemas quen a inicie, e que estas poidan librar o día 5 de xaneiro pola tarde, igual que o fai o mesmo día a quenda de noite. Parécenos unha medida social, que a empresa non lle xera ningún inconvinte, e que pode ser perfectamente previsible no aprovisionamento de pezas para poder aceptar dita petición.

. Que os dous día de parada no inicio de ano sexan de adecuación, permitindo así que os/as traballadores/as poidan dispoñer de 2 días de convenio de desfrute individual.

3°. No mes de agosto, seguimos defendendo que a semana de adecuación de xornada, sexa pegada as vacacións. No suposto de non ser aceptada, propoñemos que as vacacións comecen o 26 de Xullo, dese xeito restamos un día de apertura industrial, ou de adecuación, ehabilitamos a posibilidade de desfrutar 23 días consecutivos.

4°. Con respecto os días de adecuación de xornada, consideramos que incluso por industrialización, os sobrantes de existir, ou non aceptando a petición anterior, deben ser colocados estes entre os festivos que habiliten posibles pontes.

Conxelación Salarial

Salario1

Dende o ano 2014, os salarios dos traballadores/as de PSA están conxelados. Esta conxelación no 2017, representa unha perda superior os 200€ de media no salario base.

No ano 2014 o sindicato amarillo en solitario decidiu que cobrabamos demasiado, e no nome de tódolos traballadores/as aceptou unha baixada salarial que comprendía:

 • Creación dun novo nivel de ingreso: cun salario de 845´76€ menos o ano para os traballadores/as de novo ingreso.
 • Conxelación salarial: 200€ menos ingresaremos este 2017.
 • Desaparición da Antigüidade: 234´20€ menos por trienio cada ano.
 • Desaparición do Complemento de Presenza: 513´19€ menos cada ano.
 • Redución do Complemento Fixo de Noite:  375´1€ menos cada ano.
 • Redución da Nocturnidade: entre 242€ e 855´8€ menos cada ano.
 • Redución Complemento Cabina de Lacas: 1.400€ menos cada ano.
 • Redución Complemento Fin de semana: 1.768€ menos cada ano.

Baixada salarial que foi ratificada polos asinantes do Convenio no ano 2015, para eles os traballadores/as tamén cobrabamos demasiado.

Grazas os asinantes os traballadores/as perdimos, perdemos e perderemos cartos. Por moito que algúns nos queiran vender que novas pagas ligadas a obxetivos nos achegan a Europa, non esquezades que son os mesmos que antes nos achegaron os países de baixo custe.

O ano 2016 pechou cun IPC do 1´5%. Antes da sinatura do “ATRACO SALARIAL”, o finalizar o ano as táboas salariais se regularizaban con respecto o IPC. Con ese sistema tódolos traballadores/as veriamos incrementado o noso salario base nun 1´5%, unha media de 325€.

Se sumamos esta perda a tódalas anteriores estariamos falando dunha perda acumulada de 2.000€ para un traballador de oito horas, perda moito maior para un traballador/a de noite, de lacas ou de fin de semana, podendo alcanzar cifras superiores os 7.000€.

PLAN DE FORMACIÓN 2017 (1ºparte)

O Venres, reúnese o Comité de Empresa para opinar sobre o Plan de Formación 2017.

Dende a CUT  xa temos solicitado que a Empresa nos aporte a totalidade da documentación nun idioma oficial e non en francés. Así coma a memoria económica xustificativa de dito plan de formación; unha parte importante da formación impartida vai ser subvencionada con cartos públicos. No 2016  recibiu mais de medio millón de Euros. A empresa so aporta unha parte da documentación e pretende un posicionamento favorable do Comité de empresa. A cegas?

Comisionista, a dirección de Psa Vigo?

comisionista

Prima variable: O vindeiro Mércores 21, a Dirección da Empresa do Centro de Vigo, pretende darlle carpetazo o acordo da prima variable.

Un acordo, que visto dende fora pode supoñer unha mellora do reparto dos beneficios do grupo. Pero visto dende dentro, observamos que parte desa mellora, a Dirección de Vigo pretende COBRANOS unha COMISIÓN dos beneficios que reparta o grupo.

Pretenden sexa cal sexa o valor da paga, detraer da mesma 144€ equivalente o complemento de xubilación que uns temos no noso complemento individual, e a outros aportáselle nun plan de pensións subscrito con AXA, ata agora.

E dicir, se nos correspondera de paga 140€ da parte local, e 500€ da parte común, teriamos que cobrar un total de 640€ brutos. Pero esta Dirección tan propensa a innovar, deses 500€ aplícanos unha “COMISIÓN” de 144€, polo que o valor real da nosa paga seria de 496€ brutos.

Non só deixa de aportar o plan de AXA +50 € de maioración, a maiores aos eventuais xa non lle pagaran os 144€ ano deste complemento, ou a parte proporcional polos meses traballados. So a partires do 2018, aplicaranlle as teses da empresa de estar de alta 90 días no ano, e no mes de pago para poder cobrala. (senón cumpre os requisitos, non cobras nada, cousa que antes non sucedía).

Na parte local, entra o salario bruto anual con todos os complementos, horas extras, etc... E agora na parte común o valor para cobrar, terase en conta SO “Salario + Complemento Individual”, polo que o valor de calculo e menor.

Un camiño perigoso o que pretende iniciar esta Dirección de Vigo, parte do noso salario xa consolidado pretenden utilizalo o seu antollo, convertido en variable algo que xa tiñamos fixo. Podería darse o caso incluso dos que non o teñan no seu complemento individual, o perdan. Ollo!!!. O mais garantista e ético, como propuxo a CUT, é que a todos lle integren no seu complemento individual, e os eventuais que o cobren mes a mes.

Curioso é tamén que sendo tan propensos a homoxeneizar as condicións entre o Centro de Vigo, e Madrid, neste ultimo non se este negociando o mesmo. Pero que vai a suceder cos cartos que nos detraian da prima?, e cos cartos que aforran de aportación o plan de pensións?, así como os que deixen de pagarlle os eventuais?. Para quen van a ser utilizados eses cartos?, serán repartidos entre os cadros e directivos da empresa?.

Esta Dirección aproveita calquera ocasión para meternos a man no peto, pero peor é aceptar esta chantaxe parte dos que din representar os/as traballadores/as. Defenden que antes non tiñamos nada, e agora polo menos temos algo, e con iso xa lles vale para argumentar a súa sinatura.

Pero por xustiza e dignidade, non podemos permitir este novo ATRACO!!!.

Calendario Laboral 2017:

Sobre o mesmo, a CUT fixo unha serie de peticións de cara este o ano 2017, como establecer dous días de desfrute individual, no lugar dun. Modificación nas vacacións, e outros aportes que podedes ver no escrito remitido a Dirección na nosa paxina web.

Compactación de quendas:

A Dirección e parte do Comité o venden como unha mellora, social e de conciliación incluso de cara os/as traballadores/as, visto coma sempre dende o seu punto de vista.

Dende un punto de vista racional, pode entenderse favorece a mesma, sempre e cando respecten os días de parada e non os modifiquen na mesma semana, ou os horarios no mesmo día, que por convenio poden prolongalos ata en 30 min por enriba do horario previsto. E tampouco se comprometen a non superar as 8h de traballo día. De todo esa flexibilidade non queren falar.

No terreo económico cabe subliñar que nas quendas do día non ten repercusión, pero na quenda de noite si o ten. Perdese un prometio de 33€ mes de salario, xa que as horas que mais complemento nocturno perciben os da quenda de noite, son as primeiras 4 horas, despois decrece. (Atraco salarial de 2014).

En resumo, a Dirección cando fai algo, e para obter sempre rendementos económicos, aforrando en salario e costes enerxéticos. Pero todo isto nunca tradúcese nunha pequena compensación de cartos do aforrado para os/as traballadores/as, senón para eles, que o grupo lles aboa por cumprir os seus obxectivos. Non o fan por unha preocupación de conciliación familiar dos/as traballadores/as da fabrica, como algúns queren vender.

Como no caso anterior, a CUT fixo entrega dun escrito con achegas sobre esta proposta a Dirección, e de consulta na nosa paxina web.

Proposta CUT a compactación

Escrito entregado a Psa Vigo coas propostas da CUT no tema da posible compactación das xornadas de traballo da quenda variable e de noite.

Asunto: Compactación de quendas.

Vigo, 13 de decembro de 2016

Con respecto a proposta da que nos deu traslado a empresa o pasado 1 de decembro na xuntanza da Empresa-Comité, sobre a posible compactación das quendas variables e quenda de noite, queremos facerlle chegar unha serie de consideracións.

Podendo ser unha modificación beneficiosa dende o punto de vista social, cos actuais mecanismos en vigor no centro de modificación de horarios no mesmo día, con posibilidade de incrementar a xornada en 30 min, e preavisos de establecemento de xornadas laborables con menos de 24h, moi por debaixo todos eles do que marca a propia lei, o final o que poden gañar por un lado os/as traballadores/as, o botan por terra polo outro.

Por iso propoñemos para estes casos de compactación cando menos respecten uns puntos concretos.

1º. No mes anterior, e con 5 dias de antelación o vindeiro, os/as traballadores/as coñeceran a previsión de horarios e días susceptibles de non prestar servizos na fabrica durante o mesmo.

2º. Se durante a transcurso dunha semana por avarias ou perdidas de produción, fose necesario modificar os horarios de traballo establecidos nese mes, serán comunicados ditos cambios cun mínimo de 3 dias de antelación.

3°. No suposto de ser necesario traballar un dos días marcados de parada durante ese mes, deberan mediar como mínimo 5 días de preaviso antes de poder habilitalo como laborable.

Pero sendo conscientes que a dirección vai seguir modificando horarios no mesmo día, e as xornadas como laborables ou non laborables sen unha xustificación de urxencia ou calado, senón por outros obxectivos ben distintos, incluso con menos de 24h.

Con tal de que no mesmo día non modifiquen horarios de saída, e na mesma semana os dias establecidos como non laborais os respecten, cando menos, xa nos damos por satisfeitos, e aportarían realmente “un pequeno” gran de area a conciliación, e avida dos/as traballadores/as afectados.

Calendario 2017 ,proposta da empresa

Proposta calendario laboral de Psa para o vindeiro 2017:

imaxecalendario

gráfica proposta calendario

 A maiores : lembrade que a xornada realizada en sábado ou domingo non computa para a xornada anual!!

Os días de xaneiro, 2 luns e 3 martes, quedamos na casa, pero o dia 5 traballamos, os compañeiros da quenda da tarde que saen as 10 da noite nalguns casos non chegaran a  cea da noite de Reis ata as 23,23.30H. Isto é o que a empresa entende como conciliación da vida laboral e familiar. E esta previsto traballar tres sábados e catro domingos. Entendedelo?

Máis artigos

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
  • Enderezo: Avda Citroën 3-5
     36210, Vigo
  • Telf: +34 695151208 - Vitor
  • Local Psa: +34 986215570 - Fax +34 986215570
  • Mobil: +34 695151270 - Interno-7421270

  KEEP IN TOUCH